Personvern

Personvernerklæring for psykolog Kenth Solem


Psykolog Kenth Solem er forpliktet av EUs personvernforordning (GDPR) til å redegjøre for hvordan personopplysninger behandles.

Når du bruker nettsiden vår eller tar kontakt med Psykolog Solem vil jeg behandle opplysninger om deg som person. Under kan du lese personvernerklæringen.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles vil være Kenth Moland Solem.

Kontaktinformasjon til Psykolog Kenth Solem er:

Besøksadresse: Bogstadveien 6, 0355 Oslo
Postadresse: Psykolog Kenth Solem
Bogstadveien 6, 0355 Oslo

E-post: Kenth@psykologsolem.no
Telefon: 21520217
Organisasjonsnr.: 919075678

For spørsmål du måtte ha om behandling av dine personopplysninger kan du kontakte meg på Kenth@psykologsolem.no.


Her kan du lese personvernerklæring:

1. Behandling av personopplysninger ved psykolog Kenth Solem 
Denne personvernerklæring gir informasjon om hvordan Psykolog Kenth Solem (org. 919 075 678) behandler personopplysninger. Sist oppdatert versjon av personvernerklæringen er alltid tilgjengelig på Psykologsolem.no/personvern.
Jeg er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern jfr. Personopplysningsloven, EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5e, og EU-personvernforordning 2016/679 (heretter også GDPR) om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger.

2. Psykolog Solems tjenester 
Psykolog Solem er primært en psykologtjeneste som leverer psykologisk behandling til privatpersoner og kunder. I tillegg leverer Psykolog Solem foredrag om ulike temaer innenfor psykisk helse. For mer informasjon om tjenester, se www.psykologsolem.no
For å kunne gi nødvendig og ansvarlig helsehjelp er det nødvendig å behandle personopplysninger.

3. Psykolog Solems ansvar for behandling av personopplysninger
Kenth Solem er behandlingsansvarlig for personopplysninger i forbindelse med drift av Psykolog Kenth Solem. Personopplysningene kan være knyttet til kontaktpersoner hos leverandører, kunder, privatkunder og potensielle kunder.

4. Behandlingsprotokoll
Psykolog Solem kartlegger all behandling av personopplysninger. Det er ført en egen behandlingsprotokoll som kontinuerlig oppdageres.

5. Hvorfor samles personopplysninger inn og hva slags informasjon samles inn
Dine personopplysninger vil samles inn og brukes til ulike formål. Det samles inn personopplysninger til formålene angitt under:

  • Besvare henvendelser som kommer inn. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen og som er nødvendig for at den som henvender seg kan bli bistått. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg som tar kontakt.
  • Gi informasjon om virksomheten og markedsføring av tjenester. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke på våre nettsider.
  • Ta i mot påmeldinger til kurs, foredrag og liknende. Personopplysninger som navn, telefonnummer, e-post, fakturaadresse og andre personopplysninger vil bli oppbevart for registrering og koordinering av kurs.
  • Registrering av fødelsdato fra de som ønsker behandling.
  • Lagring av statistikk brukt for å føre statistikk over besøkende og sider man besøker på Psykologsolem.no. Statistikken lagres anonymt og du kan ikke bli identifisert. Statistikken brukes for å forbedre nettstedet psykologsolem.no og tjenester assosiert med virksomheten.

6. Innhenting og lagring av personopplysninger for deg som pasient

I henhold til bestemmelsene i helsepersonellovens kapitell 8 – §§ 39 flg. og forskrift om pasientjournal er Psykolog Kenth Solem pliktig til å føre elektronisk journal av personer som mottar psykologisk behandling i hans virksomhet.
Opplysninger som fremkommer av journal vil ikke kunne være tilgjengelig for andre enn psykolog Kenth Solem, så fremst lovbestemt unntak er tilstede. Som pasient har du rett til innsyn i egen journal, retting av journal og sletting av journal. Som pasient har du også rett til å motsette deg utlevering av journal eller opplysninger i journal (pasient- og brukrerrettighetsloven kapitell 5).

Personopplysninger som lagres i journal vil være:  Bakgrunnsopplysninger, vurderinger om din problematikk/tilstand, relevant informasjon fra konsultasjoner og epikrise/avslutningsnotat.

7. Utlevering av personopplysninger til andre

Dine personopplysninger blir ikke gitt videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag (for eksempel plikt til å melde; fare for eget eller andres liv eller pågående eller fremtidige kriminelle handlinger) som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Psykolog Kenth Solem bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Det er inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Følgende databehandlere benyttes per i dag:

  • Aspit, Psykbase (journalsystem)
  • Fiken regnskapsbyrå
  • Office 365
  • Google suite
  • Confrere

8. Lagringstid

Dine personopplysninger vil bli lagret hos Psykolog Kenth Solem så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningen ble samlet inn for. Personopplysninger som blir behandlet for å oppfylle en avtale med deg vil slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

9. Dine rettigheter ved behandling av personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene som behandles om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en e-post til Kenth@psykologsolem.no. Din henvendelse vil bli besvart innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger hos Pskyolog Kenth Solem. Den enkleste måten er å sende en e-post til Kenth@psykologsolem.no hvor du beskriver ditt ønske.

10. Klager

Dersom du opplever at behandlingen av personopplysningene ikke stemmer overens med det som er beskrevet i personvernserklæringen eller at personvernlovgivningen brytes kan du sende en klage til Datatilsynet.

11. Endringer

Hvis det skulle skje endring i virksomhet, tjenester eller endring i regelverket som omhandler behandling av personopplysninger, kan det medføre endring i informasjonen du er gitt i denne personvernerklæringen. Hvis Psykolog Kenth Solem har dine kontaktopplysninger vil du gjøres oppmerksom på disse endringene. Ellers vil oppdatert informasjon finnes på nettsiden psykologsolem.no.

HjemTjenesterPriserBestill timeTa-kontakt

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close